Πρόγραμμα Κατάρτισης Τεχνολογία Χρωμάτων

coating technology
Share on linkedin
Share on facebook
Share on email
Share on print
 • Ώρες: 46
 • Διδακτικές Ενότητες: 5
 • 24 ώρες διά ζώσης
 • 22 ώρες e-learning
 • 500,00
 • ΛΑΕΚ

Επόμενος Κύκλος Κατάρτισης

Έναρξη: 19/10/2022 Διάρκεια: 3 εβδομάδες
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 30/09/2022
Μαθήματα: Τετάρτη, 18:00-22:00 & Σάββατο, 10:00-15:00

Το πρόγραμμα κατάρτισης τεχνολογία χρωμάτων προσφέρει στους συμμετέχοντες την δυνατότητα της επιστημονικής κατάρτισης στο χρώμα και της ορθής εφαρμογής του. Απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να εκσυγχρονίσουν και να ολοκληρώσουν τις γνώσεις τους πάνω στο χρώμα, καθώς επίσης και να εξοικειωθούν με την προετοιμασία των επιφανειών προς βαφή και την εφαρμογή του χρώματος. Tο IoCT με αυτό το πρόγραμμα καλύπτει το μακροχρόνιο κενό στην εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών της χρωματοβιομηχανίας (στελέχη Έρευνας και Ανάπτυξης, ποιοτικού ελέγχου, τεχνικής υποστήριξης και πωλητές) καθώς και των αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών, χημικών και κάθε επαγγελματία που εφαρμόζει, αξιολογεί και προδιαγράφει προϊόντα χρώματος.

Λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου κατάρτισης, των βιωματικών δράσεων και των περιορισμών για την μη διάδοση του COVID-19, ο αριθμός συμμετεχόντων έχει οριστεί κατά μέγιστο στα 15 άτομα ανά κύκλο εκπαίδευσης έτσι ώστε να τηρείται το υψηλότερο δυνατό επίπεδο των εκπαιδευτικών υπηρεσιών καθώς και ο συμμετέχων να λαμβάνει το μέγιστο από το σύνολο των διαδικασίας.

Διδακτικές Ενότητες

Σκοπός της πρώτης ενότητας είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε θέματα ασφάλειας από επαγγελματικούς κινδύνους και σεβασμού του περιβάλλοντος. Γίνεται εκτενής αναφορά στα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) και χρήσης τους. Προβάλλεται η αναγκαιότητα τήρησης των κανόνων ασφαλείας. Τέλος μελετώνται οι τρόποι διάθεσης των αποβλήτων και και παρουσιάζονται σωστές πρακτικές με σκοπό το σεβασμό στο περιβάλλον.

Μετά το πέρας της Διδακτικής Ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν:

 • να εντοπίζουν τους κινδύνους και τις οδηγίες που αναφέρονται στο Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας των χρωμάτων
 • να χρησιμοποιούν τα ΜΑΠ
 • να εφαρμόζουν τις διαδικασίες ασφαλείας που απαιτούνται σε κάθε βαφή
 • να στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των αποβλήτων κατά την βαφή
 • να διαχειρίζονται τα απόβλητα σύμφωνα με την νομοθεσία.

Σκοπός της δεύτερης ενότητας είναι η εισαγωγή σε βασικές έννοιες, ορισμούς και ορολογία για τα χρώματα. Ακολουθεί η ανάδειξη των απαραίτητων φυσικών ιδιοτήτων (πυκνότητα, ιξώδες, απόχρωση, κ.α.). Τέλος γίνεται η κατηγοριοποίηση των χρωμάτων, που θα βοηθήσει στη διάρθρωση της επόμενης διδακτικής ενότητας.

Μετά το πέρας της Διδακτικής Ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν:

 • να κατανοούν τις βασικές φυσικοχημικές ιδιότητες
 • να χρησιμοποιούν βασικές μεθόδους για την μέτρηση των ιδιοτήτων των χρωμάτων
 • να χρησιμοποιούν την σωστή ορολογία
 • να αναγνωρίζουν τα βασικά συστατικά του χρώματος και την χρησιμότητά τους
 • να κατηγοριοποιούν τα χρώματα

Σκοπός της τρίτης ενότητας είναι η εισαγωγή στις διαφορετικές επιφάνειες προς βαφή, στις οποίες εφαρμόζονται τα χρώματα. Κατανόηση των βασικών ιδιοτήτων των επιφανειών αυτών (ξύλο, μέταλλο, τσιμεντοειδή κ.α.). Μέσα και τεχνικές προετοιμασίας των επιφανειών. Τα είδη των βαφών και ο τρόπος που εφαρμόζονται.

Μετά το πέρας της Διδακτικής Ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν:

 • να αναγνωρίζουν βασικές ιδιότητες των επιφανειών προς βαφή
 • να οργανώνουν την προετοιμασία της προς βαφή επιφάνειας
 • να χρησιμοποιούν με σωστό τρόπο τα εργαλεία προετοιμασίας των επιφανειών
 • να προσδιορίζουν το σύστημα βαφής που πρέπει να εφαρμοστεί

Σκοπός της τέταρτης ενότητας είναι η σωστή εφαρμογή του χρώματος. Γίνεται αναφορά στα εργαλεία εφαρμογής του χρώματος και πρακτική εφαρμογή. Η ενότητα θα ολοκληρωθεί με παρουσίαση δημοφιλών τεχνοτροπιών και ειδικών εφαρμογών που μπορούν να δώσουν προστιθέμενη αξία στην εργασία του Τεχνίτη Βαφέα.

Μετά το πέρας της Διδακτικής Ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν:

 • να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα εργαλεία
 • να εφαρμόζουν το χρώμα πάνω στην προς βαφή επιφάνεια
 • να αντιμετωπίζουν τις τεχνικές δυσκολίες κατά την εφαρμογή

Σκοπός της πέμπτης ενότητας είναι η αντιμετώπιση των αστοχιών κατά την εφαρμογή. Στο πλαίσιο της ενότητας  αναλύονται τα τεχνικά δεδομένα που παρέχονται με κάθε χρώμα. Γίνεται εισαγωγή στις σημαντικότερες φυσικές ιδιότητες του χρώματος που επηρεάζουν την εφαρμογή, τις συνθήκες βαφής και επαναβαφής. Οι εκπαιδευόμενοι αντιπαραβάλουν τα στοιχεία αυτά με την ζητούμενη εφαρμογή, ώστε να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα αστοχίας. Γίνεται αναφορά στα συνηθισμένα προβλήματα και αστοχίες και αναπτύσσονται τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης. Δίνεται έμφαση στον ποιοτικό έλεγχο των υλικών των εργαλείων και της εφαρμογής. Τέλος γίνεται αναφορά στα πρότυπα και την χρησιμότητά τους και αναδεικνύεται η σπουδαιότητα της διακρίβωσης και πιστοποίησης.

Μετά το πέρας της Διδακτικής Ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν:

 • να χρησιμοποιούν τα τεχνικά φυλλάδια των χρωμάτων
 • να αντιπαραβάλλουν τα στοιχεία από τα τεχνικά φυλλάδια με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και τις συνθήκες βαφής
 • να υπολογίζουν βασικές παραμέτρους για την εφαρμογή
 • να κατανοούν τις ιδιότητες του υγρού και ξηρού υμένα του χρώματος
 • να ελέγχουν και να προετοιμάζουν το χρώμα πριν την εφαρμογή
 • να ελέγχουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υλικών και εργαλείων
 • να αναγνωρίζουν τις αστοχίες
 • να προτείνουν και να εφαρμόζουν τεχνικές πρόληψης και διορθωτικές ενέργειες
 • να ακολουθούν την χρήση προτύπων.

Εκπαιδευτικοί μέθοδοι και πρόγραμμα

Το προτεινόμενο πρόγραμμα εφαρμόζει το μοντέλο Μικτής Μάθησης το οποίο περιλαμβάνει:

 • Δια ζώσης εκπαίδευση (39 ώρες)
 • Εξ αποστάσεως εκπαίδευση µε μέθοδο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (24 ώρες)

Κρίνοντας σημαντική την πρακτική επίδειξη στους εκπαιδευόμενους και την εφαρμογή σε εργαστηριακές συνθήκες το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης.
Οι δια ζώσης συναντήσεις χωρίζονται σε οχτώ (8) εκπαιδευτικές συναντήσεις από τέσσερις έως πέντε (4-5) ώρες η καθεμία με δύο (2) συναντήσεις κάθε βδομάδα. Η κάθε εκπαιδευτική συνάντηση θα έχει θεωρητικό και πρακτικό μέρος.

Σε όλους τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα κατάρτισης χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Προαπαιτούμενα

 • Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
 • Κατοχή προσωπικού e-mail
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Δυνατότητα συμμετοχής. Μέρος των εκπαιδεύσεων αυτών θα πραγματοποιούνται Σάββατο.

Κόστος

Το συνολικό κόστος κατάρτισης είναι 500,00 €.
Το κόστος συμμετοχής μπορεί να καλυφθεί από τον λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (0,06%).
http://laek.oaed.gr/